Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Brzeskiego

 


pp.png


Informacja dotycząca udzielania Nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzeskiego

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) na terenie Powiatu Brzeskiego ich usytuowanie oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

MAPA

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci lub w ramach zastępstwa również adwokaci i radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynnościach bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
1.4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
2.1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
2.3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
3.1. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
3.2. osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.);
3.3. kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.);
3.4. weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
3.5. osobom, które nie ukończyły 26 lat;
3.6. osobom, które ukończyły 65 lat;
3.7. osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
3.8. kobietom, które są w ciąży.

4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ww. osoby uprawnione, o których mowa:
4.1. w pkt 3.1. - wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
4.2. w pkt 3.2. – wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
4.3. w pkt 3.3. – wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4.4. w pkt 3.4. – wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
4.5. w pkt 3.5. i 3.6. – wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4.6. w pkt 3.7. – wykazują przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie
(tj. pkt 3.7.);
4.7. w pkt 3.8. – wykazują przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

5. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1. – 3.6. i 3.8., wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pkt 3.1. – 3.6. i 3.8., a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 4.1. – 4.5 i 4.7.

6. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.8. (tj. kobiecie w ciąży), nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

7.1.Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
7.2.Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w pkt 7.1.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Szczegółowa informacja w BIP w zakładce: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku w dniu 21.12.2015 r.
Ostatnia aktualizacja w dniu 02.01.2018 r. 

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12