Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Nieodpłatna pomoc prawna

pomoc prawna dofinansowanie


INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Na terenie Powiatu Brzeskiego w 2024 r. funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Jeden z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (pokój P09).

Zgodnie z uchwałą nr 269/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 grudnia 2022 r., od dnia 9 stycznia 2023 r. adwokaci będą mieli - obok wciąż obowiązujacej, tradycyjnej legitymacji wydawanej w formie dokumentu - prawo posługiwać się również legitymacją udostępnianą jako usługa mLegitymacji, która będzie dostępna na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel.

Od 1 stycznia 2023 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie dyżury specjalistyczne. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/ zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.


Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2023 opublikowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdziesz pod adresem: Dyżury specjalistyczne - Nieodpłatna pomoc - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2024 roku

pomoc prawna mapa

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (karta informacyjna):

1.1 poinformowanie osoby fizycznej, o której mowa w pkt 5, zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
1.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
1.4 nieodpłatną mediację;
1.5 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje (karta informacyjna):

2.1 działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2.2 wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
2.3 porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
2.4 nieodpłatną mediację.

3. Nieodpłatna mediacja obejmuje (karta informacyjna):

3.1 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
3.2 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3.3 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,
3.4 przeprowadzenie mediacji,
3.5 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

4. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub mediatora, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

5. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis).

6. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 300 02 78 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: organizacyjny@powiatbrzeski.pl. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

9. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 11.

10. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

11. Osoby, o których mowa w pkt 10, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku w dniu 02.01.2024 r.


Informator NPP (język polski)


Informator NPP (język ukraiński)

Informacja dot. polubownych metod rozwiązywania sporów

 


Zobacz galerię