Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

Nieodpłatna pomoc prawna

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje o przywróceniu od dnia 15 czerwca 2020 r. udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie porad prawnych odbywa się po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. 14 300 02 78 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. (Szczegółowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Brzesku).

Należy pamiętać o stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
ZAKRYWANIU UST I NOSA
DEZYNFEKCJI RĄK (pojemnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej)
ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

Ponadto:

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym,

zawiesza się udzielanie porad osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik
w okresie od dnia 18.06.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Porady prawne w trakcie trwania dyżurów w lokalu Gminy Gnojnik oraz w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca nieodpłatanej pomocy prawnej pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

STAROSTA
mgr Andrzej Potępa


ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ - wniosek + oświadczenie


brzeski-plakat-npp-2020.jpgbrzeski-informator-npp-2020.jpg2-brzeski-informator-rewers-npp-2020.jpg

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Na terenie Powiatu Brzeskiego w 2020 r. funkcjonują cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jeden z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch Punktach udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w dwóch Punktach prowadzonych przez organizację pozarządową, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2020 roku

Mapa

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (karta informacyjna):

1.1. poinformowanie osoby fizycznej, o której mowa w pkt 3, zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
1.4. nieodpłatną mediację, która obejmuje (karta informacyjna):

1.4.1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
1.4.2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
1.4.3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,
1.4.4. przeprowadzenie mediacji,
1.4.5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

1.5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub mediatora, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze w relacji stron występuje przemoc.

 Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzacej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

4. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 300 02 78 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: organziacyjny@powiatbrzeski.pl. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

7. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 9.

8. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

9. Osoby, o których mowa w pkt 8, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku w dniu 31.12.2019 r.