Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

"Scalenie gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

W dniu 19.01.2018 r., Starosta Powiatu Brzeskiego złożył w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek został przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku i dotyczy operacji pn. „Scalenie gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”. Jako cel przedsięwzięcia wykazano poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie dostępu do działek poprzez wydzielenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych.

Ocena wniosku przeprowadzona przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego zastała zakończona wynikiem pozytywnym. W dniu 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 554/18 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Operacja pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”, została umieszczona na 4 miejscu listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Całkowity koszt operacji scalania gruntów wyniesie ok. 19 950 000,00 zł. W związku z wynikami naboru Starosta Powiatu Brzeskiego został zaproszony do podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Po jej podpisaniu rozpocznie swój bieg przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla samorządów gminy, powiatu i województwa.

Warto przypomnieć, że scalenie gruntów na obiekcie Strzelce Wielkie jest elementem koncepcji zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich realizowanej w ww. wsi przez Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii oraz Związkiem Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii.

Dokumentacja Założeń do projektu scalenia gruntów ww. wsi, sporządzona przez pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, uzyskała w roku 2016 – I miejsce w XL Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W ww. dokumentacji wskazano na zasadność podjęcia działań zmierzających m.in. do poprawy przestrzennego rozmieszczenia gruntów gospodarstw, zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach w tym działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, przybliżenia działek do siedlisk, poprawy struktury wielkościowej i ilościowej gospodarstw indywidualnych, zabezpieczenia co najmniej jednostronnego dojazdu do działek, zmiany układu sieci dróg transportu rolnego, rozwiązania problemów z gospodarką wodną, rekultywacji gruntów, wydzielenia gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

Podstawowy cel scalenia został określony w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów. Celem scalenia gruntów jest zatem tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W ramach planowanego zabiegu urządzeniowo – rolnego zostaną przeprowadzone prace scaleniowe oraz wykonane zagospodarowanie poscaleniowe. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

W toku postępowania scaleniowego zostanie opracowany projekt scalenia gruntów. Jest to niezwykle ważny i skomplikowany etap procesu scaleniowego. Skala jego trudności jest determinowana m.in. liczbą Stron postępowania, w przypadku obiektu Strzelce Wielkie to ok. 800 podmiotów własnościowych. Organ ma obowiązek zabezpieczenia każdemu z Uczestników scalenia udziału w prowadzonym postępowaniu, w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. Prawidłowo przygotowany projekt scalenia jest również fundamentem dla działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach tzw. zagospodarowania poscaleniowgo czyli prac umożliwiających objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów. Z Założeń do projektu scalenia sporządzonych dla obiektu Strzelce Wielkie wynika, że w ramach prac poscaleniowych zostanie przeprowadzona budowa i przebudowa dróg, korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych, budowa przepustów, rekultywacja terenu, nasadzenia drzew i krzewów. Ostateczny katalog prac planowanych do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego zostanie jednak sformułowany po opracowaniu projektu scalenia gruntów, sporządzonym przy udziale Uczestników scalenia.

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12