Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa

banerek-prow.png

W dniu 19.01.2018 r. Powiat Brzeski złożył w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek dotyczył operacji pn. „Scalenie gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”.

Jako cel operacji wskazana została : „Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie dostępu do działek poprzez wydzielenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych”.

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 554/18 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Operacja pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”, została umieszczona na 4 miejscu listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Brzeskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0600004/18.

Dla Powiatu Brzeskiego została przyznano pomoc finansową w wysokości 19 945 180,66 zł, która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich wynosi 12 691 118 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dokumentacja Założeń do projektu scalenia gruntów ww. wsi, sporządzona przez pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, uzyskała w roku 2016 – I miejsce w XL Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Koncepcję Założeń do projektu scalenia oparto na modelowym opracowaniu pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)” będącym wynikiem współpracy Województwa Małopolskiego i Kraju Związkowego Turyngia w projekcie „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce”.

W ww. dokumentacji wskazano na zasadność podjęcia działań zmierzających m.in. do poprawy przestrzennego rozmieszczenia gruntów gospodarstw, zmniejszenia ilości działek  w poszczególnych gospodarstwach w tym działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, przybliżenia działek do siedlisk, poprawy struktury wielkościowej i ilościowej gospodarstw indywidualnych, zabezpieczenia co najmniej jednostronnego dojazdu do działek, zmiany układu sieci dróg transportu rolnego, rozwiązania problemów z gospodarką wodną, rekultywacji gruntów, wydzielenia gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Wykonawcą prac scaleniowych na obiekcie Strzelce Wielkie jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

W toku postępowania scaleniowego zostanie opracowany projekt scalenia gruntów. Jest to niezwykle ważny i skomplikowany etap procesu scaleniowego. Skalę jego trudności determinuje m.in. liczba stron postępowania, w przypadku obiektu Strzelce Wielkie to ok. 800 podmiotów własnościowych. Prawidłowo przygotowany projekt scalenia jest również fundamentem dla działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach tzw. zagospodarowania poscaleniowego czyli prac umożliwiających objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów. Z Założeń do projektu scalenia sporządzonych dla obiektu Strzelce Wielkie wynika, że w ramach prac poscaleniowych zostanie przeprowadzona budowa i przebudowa dróg, korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych, budowa przepustów, rekultywacja terenu, nasadzenia drzew i krzewów. Ostateczny katalog prac planowanych do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego zostanie jednak sformułowany po opracowaniu projektu scalenia gruntów przez Wykonawcę prac przy udziale Uczestników.