Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

KT - Zadania Wydziału

 


kt.png


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Piastowska 2B
32-800 Brzesko
e-mail: komunikacja@powiatbrzeski.pl


Zakres działania Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Brzesku:

 1. zadania określone w przepisach o ruchu drogowym:
  1. rejestracja pojazdów, czasowa rejestracja pojazdów, oraz wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych zastrzeżeń o szczególnych warunkach przewidzianych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów,
  2. profesjonalna rejestracja pojazdów, wydawanie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
  3. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów oraz zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dowodach rejestracyjnych oraz dokonywanie zmiany danych zawartych w dowodach rejestracyjnych,
  4. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdom w przypadkach prawem przewidzianych a także wyrażanie zgody na wykonywanie tabliczek znamionowych zastępczych,
  5. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek ich właścicieli w przypadku ich przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, wywozu pojazdów z kraju, zniszczenia pojazdów za granicą, a także udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdów,
  6. wyrejestrowywanie pojazdów z urzędu w przypadku demontażu pojazdów lub zarejestrowania pojazdów za granicą,
  7. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach prawem przewidzianych,
  8. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych na szybę w przypadkach prawem przewidzianych,
  9. przyjmowanie przekazanych przez stacje kontroli pojazdów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz zwracanie tych dokumentów po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich zatrzymanie lub przyjmowanie informacji o elektronicznym zatrzymaniu dowodów rejestracyjnych przez organy kontroli ruchu drogowego oraz dokonywanie elektronicznego zwrotu zatrzymanych dokumentów,
  10. przyjmowanie informacji o wymianie drogomierzy,
  11. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, oraz zwracanie dowodów rejestracyjnych i tablic po upływie okresu czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
  12. wydawanie dodatkowych tablic rejestracyjnych dla pojazdów wyposażonych w bagażnik zasłaniający tablicę rejestracyjną,
  13. nakładanie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej,
  14. nakładanie kar pieniężnych na podmioty:
   • które nie dopełniły obowiązku zwrotu w wyznaczonym terminie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
   • które nie prowadziły wykazu pojazdów używanych przez siebie w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
   • którym trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny,
  15. przekazywanie do CEPiK informacji o osobach, którym zostały wydane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osobach nie posiadających uprawnień do kierowania pojazdami w stosunku do których został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
  16. przekazywanie do CEPiK informacji o zarejestrowanych pojazdach oraz informacji o właścicielach tych pojazdów,
  17. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji w sprawie udzielonych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów,
  18. wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, współpraca z jednostką wyznaczoną do usuwania i przechowywania pojazdów, rozliczanie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w przypadku odbierania pojazdów przez właścicieli,
  19. przygotowywanie wniosków do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Brzeskiego, pojazdów nieodebranych przez właścicieli w określonym terminie,
  20. zlecanie dokonywania oszacowania pojazdów przejętych na własność Powiatu Brzeskiego,
  21. obsługa prac Komisji ds. kwalifikowania do zniszczenia pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Brzeskiego,
  22. naliczanie kosztów usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w terminie określonym przepisami prawa,
  23. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, oraz wysokości kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,
  24. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonywanie wpisów przedsiębiorców do rejestru, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i skreśleniu przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej,
  25. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  26. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz cofanie uprawnień diagnostom, w przypadkach prawem przewidzianych,
  27. udzielanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  28. udzielanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez na drogach powiatowych i gminnych,
  29. uzgadnianie imprez o charakterze religijnym;
 2. zadania określone przepisami o kierujących pojazdami:
  1. wydawanie praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz międzynarodowych praw jazdy,
  2. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne w przypadkach prawem przewidzianych,
  3. wykonywanie wyroków sądu w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów,
  4. cofanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz przywracania kierowcom uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie,
  5. zatrzymanie dokumentów praw jazdy oraz zwracaniem tych dokumentów po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich zatrzymanie,
  6. wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  7. dokonywanie wpisów w dokumentach praw jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
  8. wymiana pozwoleń wojskowych na prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz kart motorowerowych na prawo jazdy kat. AM,
  9. wymiana praw jazdy wydanych za granicą na polskie krajowe prawo jazdy,
  10. przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
  11. przedłużanie okresu próbnego w przypadkach prawem przewidzianych,
  12. dokonywanie wymiany z urzędu praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawa jazdy w przypadkach prawem przewidzianych,
  13. prowadzenie spraw z zakresu kierowania kierowców na kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w przypadkach prawem przewidzianych,
  14. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, przedłużanie ważności tych zezwoleń i rozszerzanie zakresu zezwolenia,
  15. dokonywanie wymiany krajowych praw jazdy oraz przedłużanie ważności praw jazdy na wniosek kierowców,
  16. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz o skreśleniu przedsiębiorców z rejestru,
  17. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  18. prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  19. przyjmowanie od podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami informacji o podjęciu działalności w zakresie szkolenia, zmianie danych zawartych w ewidencji oraz o zakończeniu działalności,
  20. dokonywanie skreślenia podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami z ewidencji prowadzonej przez starostę,
  21. prowadzenie spraw z zakresu wydawania poświadczeń potwierdzających spełnianie przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
  22. prowadzenie spraw związanych z cofnięciem poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców jeżeli ośrodki przestały spełniać wymagania,
  23. dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji prowadzonej przez starostę, wydawanie decyzji o wpisaniu instruktorów do ewidencji, odmowa dokonania wpisu do ewidencji,
  24. skreślanie instruktorów z ewidencji w przypadkach prawem przewidzianych,
  25. wydawanie, przedłużanie ważności i wymiana legitymacji instruktorów,
  26. kierowanie instruktorów na egzamin sprawdzający kwalifikacje, w przypadkach prawem przewidzianych,
  27. prowadzenie spraw związanych z wpisem wykładowców do ewidencji wykładowców, odmowa dokonania wpisu do ewidencji,
  28. skreślanie wykładowców z ewidencji wykładowców w przypadkach prawem przewidzianych;
 3. zadania określone w przepisach o transporcie:
  1. prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy, odmowy udzielania licencji, przenoszenia uprawnień wynikających z licencji, orzekanie o wygaśnięciu oraz cofnięciu licencji a także wydawanie wypisów z tych licencji,
  2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, odmowa wydania tych zezwoleń, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń, lub cofnięciu zezwoleń a także wypisów z tych zezwoleń,
  3. wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, oraz wypisów z tych zaświadczeń,
  4. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym została udzielona licencja, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne lub zezwolenie na wykonywanie przewozów w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia albo zaświadczenia,
  5. żądanie przedstawienia przez przedsiębiorców, którym zostało udzielone zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencja lub zezwolenie informacji i dokumentów potwierdzających że spełniają oni wymagania ustawowe i warunki określone w tych dokumentach,
  6. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
  7. udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, odmowa udzielenia zezwoleń, zmiana, zawieszenie, cofnięcie zezwoleń, orzekanie o wygaśnięciu zezwoleń, przenoszenie uprawnień wynikających z zezwoleń, oraz wydawanie wypisów z tych zezwoleń,
  8. orzekanie o utracie dobrej reputacji przez przedsiębiorców lub osoby zarządzające transportem lub o tym, iż dobra reputacja pozostaje nienaruszona w sytuacji, gdyby utrata dobrej reputacji stanowiła nieproporcjonalną reakcję na naruszenie,
  9. orzekanie o niezdolności do kierowania operacjami transportowymi przez osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie,
  10. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji o udzielonych licencjach na krajowy transport drogowy osób, zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanych zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  11. przekazywanie do KREPT informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, osobach zarządzających transportem oraz zgłoszonych pojazdach,
  12. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu dokumentu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji oraz wypisów z tych dokumentów,
  13. wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  14. prowadzenie postępowań w sprawie wyboru operatorów publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  15. wydawanie zaświadczeń, zmiana lub wydawanie wtórników zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatorów uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej,
  16. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom potwierdzeń zgłoszenia zamiaru wykonywania przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będącego transportem o charakterze użyteczności publicznej,
  17. prowadzenie spraw z zakresu odmowy potwierdzenia zgłoszenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
  18. prowadzenie spraw związanych z cofaniem lub orzekaniem o wygaśnięciu potwierdzenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
  19. przeprowadzanie kontroli dokumentów i działalności związanej z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
  20. rozpatrywanie wniosków o udzielenie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług o charakterze użyteczności publicznej,
  21. nakładanie kar pieniężnych na operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników wykonujących transport zbiorowy w przypadkach prawem przewidzianych,
  22. opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
  23. przekazywanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
  24. przygotowywanie uchwał w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich,
  25. prowadzenie spraw dotyczących ograniczania obowiązku przewozu za względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa bądź w przypadku klęsk żywiołowych,
  26. prowadzenie spraw dotyczących wyrażenia zgody i określania warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez starostę na wniosek przewoźnika,
  27. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeśli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
  28. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego zawierających przepisy porządkowe związane z powiatowym transportem drogowym,
  29. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań z zakresu komunikacji i transportu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Brzeskiego lub Starostę Brzeskiego.