Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

facebook.png instagram.pngyt-logo.png

KT - Zadania Wydziału

 


kt.png

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Piastowska 2B
32-800 Brzesko
e-mail: komunikacja@powiatbrzeski.pl


Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brzesku:

 1. Zadania określone w przepisach o ruchu drogowym:

  a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów i czasową rejestracją pojazdów, oraz wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych zastrzeżeń o szczególnych warunkach przewidzianych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów,

  b) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów oraz zawiadomień
  o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych,

  c) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów innych niż pojazdy wprowadzone do obrotu handlowego na terytorium RP przy ich pierwszej rejestracji w kraju, dokonywanie wpisów
  w kartach pojazdów,

  d) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdom
  w przypadkach prawem przewidzianych a także dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie tabliczek znamionowych zastępczych,

  e) prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów w przypadku ich przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, wywozu pojazdu z kraju, zniszczenia pojazdu za granicą, a także udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu,

  f) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska a także w przypadku konieczności ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu,

  g) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych , kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych na szybę w przypadkach prawem przewidzianych,

  h) przyjmowanie od uprawnionych podmiotów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
  i pozwoleń czasowych oraz zwracanie dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich zatrzymanie,

  i) prowadzenie spraw dotyczących czasowego wycofywania pojazdów z ruchu, oraz zwracanie dowodów rejestracyjnych i tablic po upływie okresu czasowego wycofania pojazdów z ruchu,

  j) przekazywanie do CEPiK informacji o osobach, którym zostały wydane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz o osobach nie posiadających uprawnień do kierowania pojazdami
  w stosunku do których został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,

  k) przekazywanie do CEPiK informacji o zarejestrowanych pojazdach oraz informacji
  o właścicielach tych pojazdów,

  l) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji w sprawie udzielonych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów,

  m) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingów strzeżonych dla usuniętych pojazdów, współpraca z jednostkami wyznaczonymi do usuwania i przechowywania pojazdów,

  n) przygotowywanie wniosków do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Brzeskiego, pojazdów nieodebranych przez właścicieli w określonym terminie,

  o) zlecanie dokonania oszacowania pojazdów przejetych na własność Powiatu Brzeskiego,

  p) obsługa prac Komisji ds. Kwalifikowania do zniszczenia pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Brzeskiego,

  q) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem kosztów usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w terminie określonym przepisami prawa,

  r) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych, oraz wysokości kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,

  s) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonywanie wpisów przedsiębiorców do rejestru, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru,

  t) prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

  u) prowadzenie spraw z zakresu wydawania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz cofania uprawnień diagnostom, w przypadkach prawem przewidzianych,

  v) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

  w) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na przeprowadzanie imprez na drogach powiatowych i gminnych,

 2. Zadania określone przepisami o kierujących pojazdami:

  a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem oraz międzynarodowych praw jazdy,

  b) prowadzenie spraw z zakresu kierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
  w formie egzaminu państwowego oraz kierowania na badania lekarskie i psychologiczne
  w przypadkach prawem przewidzianych,

  c) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu orzeczeń w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy,

  d) prowadzenie spraw z zakresu cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz przywracania kierowcom uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie,

  e) prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dokumentów praw jazdy oraz zwracaniem tych dokumentów po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich zatrzymanie, przedłużanie okresu zatrzymania praw jazdy

  f) wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

  g) dokonywanie wpisów w dokumentach praw jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,

  h) wymiana praw jazdy wydanych za granicą,

  i) przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

  j) prowadzenie spraw związanych z przedłużeniem okresu próbnego w przypadkach prawem przewidzianych,

  k) dokonywanie wymiany z urzędu praw jazdy wydanych przez panstwa członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawa jazdy w przypadkach prawem przewidzianych,

  l) prowadzenie spraw z zakresu kierowania kierowców na kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii w przypadkach prawem przewidzianych,

  m) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, przedłużanie ważności tych zezwoleń i rozszerzanie zakresu zezwolenia,

  n) dokonywanie wymiany dokumentów praw jazdy na wniosek kierowców,

  o) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu przedsiębiorców do rejestru, przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez tych przedsiębiorców, oraz o skreśleniu przedsiębiorców z rejestru,

  p) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,

  q) prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się
  o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami,

  r) przyjmowanie do podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami informacji o podjęciu działalności w zakresie szkolenia, zmianie danych zawartych w ewidencji oraz o zakończeniu działalności,

  s) dokonywanie skreślenia podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się
  o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami z ewidencji prowadzonej przez starostę,

  t) prowadzenie spraw z zakresu wydawania poświadczeń potwierdzających spełnianie przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,

  u) prowadzenie spraw związanych z cofnięciem poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców jeżeli ośrodki przestały spełniać wymagania,

  v) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie decyzji o wpisaniu instruktorów do ewidencji prowadzonej przez starostę, wydawanie zaswiadczeń o wpisie do ewidencji, odmowa dokonaia wpisu do ewidencji,

  w) skreślanie instruktorów z ewidencji w przypadkach prawem przewidzianych,

  x) wydawanie, przedłużanie ważności i wymiana legitymacji instruktorów,

  y) kierowanie instruktorów na egzamin sprawdzający kwalifikacje, w przypadkach prawem przewidzianych,

  z) prowadzenie spraw związanych z wpisem wykładowców do ewidencji wykładowców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, odmowa dokonania wpisu do ewidencji,

  za) skreślanie wykładowców z ewidencji wykładowców w przypadkach prawem przewidzianych;

 3. Zadania określone przepisami o transporcie drogowym:

  a) prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7
  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, odmowy udzielenia licencji, przenoszenia uprawnień wynikających z licencji, orzekanie o wygaśnięciu oraz cofnięciu licencji a także wydawanie wypisów z tych licencji,

  b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, odmowa wydania tych zezwoleń, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń lub cofnięciu zezwoleń,

  c) wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, oraz wypisów z tych zaświadczeń,

  d) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym została udzielona licencja, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne lub zezwolenie na wykonywanie przewozów w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

  e) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

  f) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, odmowa udzielenia zezwolenia, zmiana, zawieszenie, cofnięcie zezwolenia, orzekanie o wygaśnięciu zezwolenia, przenoszenie uprawnień wynikających z zewolenia,

  g) orzekanie o utracie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą transportem lub o tym, iż dobra reputacja pozostaje nienaruszona w sytuacji, gdyby utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję na naruszenie,

  h) orzekanie o niezdolności do kierowania operacjami transportowymi przez osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie,

  i) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji w sprawie udzielonych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

  j) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu dokumentu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji oraz wypisów z tych dokumentów;

 4. Zadania określone przepisami o publicznym transporcie drogowym:

  a) przygotowywanie uchwały dotyczącej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

  b) przeprowadzanie postępowań w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  c) wydawanie zaświadczeń, zmiana lub wydawanie wtórników zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej,

  d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom potwierdzeń zgłoszenia zamiaru wykonywania przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będącego transportem o charakterze użyteczności publicznej,

  e) prowadzenie spraw z zakresu odmowy potwierdzenia zgłoszenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,

  f) prowadzenie spraw związanych z cofaniem lub orzekaniem o wygaśnięciu potwierdzenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,

  g) przeprowadzanie kontroli dokumentów i działalności związanej z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,

  h) rozpatrywanie wniosków o udzielenie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych kosztóww związku ze świadczeniem przez operatora usług o charakterze użyteczności publicznej,

  i) nakładanie kar pieniężnych na operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników wykonujących transport zbiorowy w przypadkach prawem przewidzianych,

  j) opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,

  k) przekazywanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego informacji dotyczących publicznego transporu zbiorowego,

  l) przygotowywanie uchwał w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe
  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich;

 5. Zadania określone w prawie przewozowym:

  a) prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia obowiązku przewozu za względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa bądź w przypadku klęsk żywiołowych,

  b) prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody i określania warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez starostę na wniosek przewoźnika,

  c) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,

  d) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego zawierających przepisy porządkowe związane z powiatowym transportem drogowym,

  e) prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań z zakresu komunikacji i transportu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Brzeskiego lub Starostę Brzeskiego.


 

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12