Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Akty prawne NGO

 


Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ustawa Prawo o stowarzyszeniach


Ustawa o fundacjach


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Organizacje pozarządowe gromadzą i wykorzystują wiele danych osobowych, także tych podlegających szczególnej ochronie. Od 25 maja 2018 r.będą zaś zobowiązane, by chronić je zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Wprawdzie nie zmienia ono w istotny podstawowych zasad przetwarzania danych, lecz zwiększa odpowiedzialność administratorów, dając im jednocześnie większą swobodę i elastyczność działania. Ważne staje się przede wszystkim zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych z RODO, co może być osiągnięte rozmaitymi metodami i środkami, w zależności od specyfiki działania konkretnego podmiotu. Z tego powodu tak ważne staje się poznanie i zrozumienie nowego podejścia do ochrony danych osobowych.

Poradnik Giodo

Więcej informacji na stronach:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2177085.html
https://www.giodo.gov.pl/pl/550/10477

Stowarzyszenia i Fundacje - Nowe przepisy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z póżn. zm.).

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy, kontrolę w ramach sprawowanego nadzoru wykonuje także Starosta na zasadach określonych w ustawie - w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, instytucjami obowiązanym m.in są:

- Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909 oraz z 2018 r. poz. 723) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czyli kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

- Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

Regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w nowej ustawie:

 1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art.6 - 9 ustawy).
 2. Sporządzenie oceny ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27 ustawy). Ocena ryzyka powinna być sporządzona w postaci papierowej lub elektronicznej i podlegać bieżącej aktualizacji w związku ze zmianami czynników ryzyka, nie rzadziej niż co dwa lata. Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27 ustawy, fundacje i stowarzyszenia sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 13 stycznia 2019 r. Na żądanie Generalnego Inspektora przekazują przygotowane w zakresie swojej właściwości oceny ryzyka oraz informacje mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.
 3. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ustawy).
 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 i 35 ustawy). Fundacje i stowarzyszenia mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy lub wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art.43).
 5. Bieżąca analiza transakcji. W aktualnym stanie prawnym, fundacje i stowarzyszenia nie mają obowiązku przeprowadzenia oddzielnej bieżącej analizy transakcji dla klientów. Analiza transakcji klienta prowadzona jest w ramach środków bezpieczeństwa finansowego - bieżącego monitoringu stosunków gospodarczych.
 6. Rejestr transakcji. Ustawa znosi obowiązek prowadzenia rejestru transakcji w obecnym kształcie, oznacza to, że od 13 lipca 2018 r. fundacje i stowarzyszenia nie są już zobowiązane do prowadzenia rejestru transakcji. Jednakże dane zawarte w dotychczas prowadzonym rejestrze muszą być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.
 7. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 ustawy) podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.
 8. Szkolenia (art. 52 ustawy). Mogą zostać przeprowadzone w formie szkolenia zewnętrznego w fundacji lub stowarzyszeniu, jak również poprzez samokształcenie przy wykorzystaniu informacji i komunikatów dostępnych na stronach Generalnego Inspektora.
 9. Obowiązek przekazywania informacji o transakcjach (art. 72, 74 i 89 ustawy).

10 Wstrzymywanie transakcji (Rozdział 8 ustawy).

 1. Szczególne środki ograniczające (art. 117 - 120 ustawy).
 2. Kontrolowanie instytucji obowiązanych (Rozdział 12 ustawy). Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków. Kontrola może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne.
 3. Kary administracyjne (Rozdział 13 ustawy). Na fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Zgodnie z art. 130 ustawy, Starosta w ramach sprawowanego nadzoru może żądać informacji o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, jak również dokonać kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.