Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Skład Rady


Kazimierz Brzyk

Kazimierz BRZYK - Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego

Justyna Wójtowicz-Woda
Justyna WÓJTOWICZ-WODA Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego
Grzegorz Mrozowski
Grzegorz MROZOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego w latach 20218-2021

Henryk Anioł
Henryk ANIOŁ

Ewa Cierniak-Lambert
Ewa CIERNIAK-LAMBERT

Jacek Frankowski
Jacek FRANKOWSKI

Marta Kulig
Marta KULIG

Jan Musiał
Jan MUSIAŁ

Paweł Pabian
Paweł PABIAN

Maciej Podobiński
Maciej PODOBIŃSKI

Krzysztof Przepiórka
Krzysztof PRZEPIÓRKA

Zbigniew Ruszaj
Zbigniew RUSZAJ

Marek Antosz
Marek ANTOSZ

Edyta Cieśla
Edyta CIEŚLA

Grzegorz Gołąb
Grzegorz GOŁĄB

Tadeusz Kanownik
Tadeusz KANOWNIK

Piotr Mikuś
Piotr MIKUŚ

Ryszard Ożóg
Ryszard OŻÓG

Stanisław Pacura
Stanisław PACURA

Andrzej Potępa
Andrzej POTĘPA

Łukasz Przybyło
Łukasz PRZYBYŁO

Elżbieta Kania
Elżbieta RYSAK


Kompetencje Rady Powiatu:

Dla prezentacji charakteru działań Rady Powiatu niezwykle istotne znaczenie mają zapisy powiatowej ustawy ustrojowej. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2019 r. poz.511, 1571 i 1815) kwalifikuje ją jako organ jednostki samorządu szczebla powiatowego. Jest to organ stanowiący i kontrolny (z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym), jej kadencja trwa 5 lat a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Właściwości Rady Powiatu określa art. 12 przedmiotowej ustawy, czytamy w nim iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów owartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art.5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.