Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Skład Rady

 kazimierz-brzyk.jpg

Kazimierz BRZYK - Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego


tomasz-latocha.jpg

Tomasz LATOCHA - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego


robert-gladysz.jpg

Robert GŁADYSZ - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego


marek-antosz.jpg

Marek ANTOSZ


ewa-cierniak-lambert.jpg

Ewa CIERNIAK-LAMBERT


jan-frankowski.jpg

Jacek FRANKOWSKI


kazimiera-glonek.jpg

Kazimiera GLONEK


grzegorz-golab.jpg

Grzegorz GOŁĄB


jaroslaw-gurgul.jpg

Jarosław GURGUL 


krzysztof-keder.jpg

Krzysztof KĘDER


marek-losko.jpg

Marek ŁOŚKO


grzegorz-mrozowski.jpg

Grzegorz MROZOWSKI


ryszard-ozog.jpg

Ryszard OŻÓG


stanislaw-pacura.jpg

Stanisław PACURA


slawomir-pater.jpg

Sławomir PATER


maciej-podobinski.jpg

Maciej PODOBIŃSKI


andrzej-potepa.jpg

Andrzej POTĘPA


krzysztof-przepiorka.jpg

Krzysztof PRZEPIÓRKA


anna-rogoz.jpg

Anna ROGÓŻ


justyna-wojtowicz-woda.jpg

Justyna WÓJTOWICZ-WODA


tadeusz-zych.jpg

Tadeusz ZYCH


Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,powoływanie i 3) odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12