Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Skład Rady

 


Prezydium Rady


Kazimierz Brzyk

Kazimierz Brzyk - Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego

Elżbieta Rysak

Elżbieta Rysak
Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Brzeskiego

Justyna Wójtowicz-Woda

Justyna Wójtowicz-Woda
Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Brzeskiego


Henryk Anioł

Henryk Anioł

Ewa Cierniak-Lambert

Ewa Cierniak-Lambert

Edyta Cieśla

Edyta Cieśla

Katarzyna Ciochoń

Katarzyna Ciochoń

Jacek Frankowski

Jacek Frankowski

Adam Garbacz

Adam Garbacz

Jarosław Gurgul

Jarosław Gurgul

Danuta Karwala

Danuta Karwala

Olga Kwasniak-Cieslik.jpg

Olga Kwaśniak-Cieślik

Łukasz Pasierb

Łukasz Pasierb

Maciej Podobiński

Maciej Podobiński

Andrzej Potępa

Andrzej Potępa

 

Łukasz Przybyło

Łukasz Przybyło

Anna Rogóż

Anna Rogóż

Zbigniew Ruszaj

Zbigniew Ruszaj

Natalia Siudut

Natalia Siudut

Jarosław Sorys

Jarosław Sorys

Zbigniew Stanuszek

Zbigniew Stanuszek


Kompetencje Rady Powiatu:

Dla prezentacji charakteru działań Rady Powiatu niezwykle istotne znaczenie mają zapisy powiatowej ustawy ustrojowej. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2019 r. poz.511, 1571 i 1815) kwalifikuje ją jako organ jednostki samorządu szczebla powiatowego. Jest to organ stanowiący i kontrolny (z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym), jej kadencja trwa 5 lat a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Właściwości Rady Powiatu określa art. 12 przedmiotowej ustawy, czytamy w nim iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów owartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art.5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.