Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Ochrona Danych OsobowychKlauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”  informujemy, iż  na  podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku:

1.        

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej ADO jest Starosta Brzeski, mający siedzibę w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl

2.        

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA OCHRONY

DANYCH

W Starostwie Powiatowym w Brzesku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem ADO (32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51), bądź e-mail: iodo@powiatbrzeski.pl

3.        

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Powiatowi Brzeskiemu lub Starostwu Powiatowemu w Brzesku, zgodnie z art. 6, art. 9, oraz art. 10 RODO.

4.        

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 

W pozostałych przypadkach, dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

5.        

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Przekazywanie do tzw. państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku Pani/Pana danych osobowych nie jest planowane.

6.        

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, który wymagany jest do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po zakończeniu wspomnianego wcześniej okresu, dane przechowywane będą jedynie w formie archiwalnej przez okres określony w przepisach prawa, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.        

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w formie pisemnej (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub elektronicznej (kancelaria@uodo.gov.pl; telefon: 22 531-03-00). Prawo takie przysługuje Pani/Panu wtedy, kiedy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.        

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym bądź umownym, mogą być także warunkiem zawarcia umowy, do których Pani/Pan będą zobowiązani.

 

* Obowiązek ustawowy – dane osobowe konieczne w celu realizacji zadania ustawowego.

* Wymóg umowny – dane osobowe konieczne w celu realizacji warunków umowy.

* Warunek zawarcia umowy – dane osobowe konieczne w celu zawarcia umowy.

10.    

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


W każdym pokoju komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzesku (tj. Wydziału, Biura, Referatu, Samodzielnego stanowiska) można także pobrać i zapoznać się z tzw. wydziałowymi klauzulami informacyjnymi, które wysyłane są również petentom przy pierwszym kontakcie z daną osobą (zarówno drogą tradycyjną jak i elektroniczną).