Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

PCPR - Pracownicy oraz Zadania

 


pcpr.png


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 2B,
32-800 Brzesko


Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • Kierownik zespołu – mgr Magdalena Twaróg
 • Starszy Specjalista ds. PFRON – mgr Piotr Baka
 • Specjalista ds. Administracyjnych – mgr Katarzyna Ciochoń
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Magdalena Twaróg

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

Piotr Baka

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

Katarzyna Ciochoń

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

Do zadań realizowanych przez Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:

 • opracowywanie i koordynowanie powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem:
 1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 6. usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i nadzorem działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • opracowywanie i przedstawianie planów i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w kontaktach z urzędami, instytucjami oraz organizacjami;
 • występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych;
 • inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie planów zadań w zakresie wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie, uchwalonych przez Radę programów oraz rocznej informacji z ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 • Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej – mgr Małgorzata Hawryś
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Marta Nakielny
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Joanna Baran
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –   Ewa Brzegowa
 • Pedagog/pracownik socjalny – mgr Magdalena Kądziołka
 • Pedagog/pracownik socjalny – mgr Agnieszka Lambert - Gaudnik
 • Referent ds. świadczeń – mgr Renata Topolska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Małgorzata Hawryś

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

Marta Nakielny

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

Joanna Baran

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

Ewa Brzegowa

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

Renata Topolska

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-14:00

Magdalena Kądziołka

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30 – 15:30

Agnieszka Lambert-Gaudnik

7:30 – 14:30

7:30-14:30

7:30-14:30

7:30-14:30

7:30 – 14:30

Do zadań realizowanych przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, zawierających m.in. roczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 • tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 • organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
 • organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
 1. grup wsparcia,
 2. specjalistycznego poradnictwa;

8) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

9) prowadzenie rejestru danych o osobach:

 1. a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. b) pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

10) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

11) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem:

 1. a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na teranie innego powiatu,
 2. b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,
 3. c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;

12) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej;

13) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, przez rodziców dziecka;

14) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy o pieczy;

15) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o pieczy;

17) prowadzenie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Kierownik OIK/ psycholog – mgr Aneta Rzepa
 • Psycholog – mgr Marta Knapińska
 • Prawnik – mgr Jan Waresiak

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Aneta Rzepa

8:30-16:00

7:00-16:00

8:30-18:00

8:30-15:30

8:30-15:30

Marta Knapińska

9:00-14:00

 

 

13:00-18:00

 

Jan Waresiak

 

7:30-15:30

7:30-18:00

 

 

Do zadań realizowanych przez OIK należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i innych programów, po przeprowadzonej analizie zjawisk społecznych występujących na terenie powiatu;
 • propagowanie działań profilaktycznych poprzez inicjowanie i realizację grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym;
 • podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się występujących dysfunkcji;
 • świadczenie usług na rzecz osób i rodzin z terenu powiatu znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
 • prowadzenie poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz w uzasadnionych sytuacjach także schronienia;
 • prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych jednostek z terenu powiatu, dotyczącego opracowywania i prowadzenia rozszerzonej pracy z klientami z problemem przemocy i znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych;
 • interdyscyplinarna współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów osób i rodzin w sytuacji kryzysowej;
 • sprawozdawczość w zakresie prowadzonej działalności;
 • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat sytuacji kryzysowych poprzez współuczestnictwo lub organizowanie spotkań różnych organizacji pomocowych;
 • załatwianie spraw związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy;
 • przygotowywanie indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców i monitoring ich realizacji;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach udzielania pomocy cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy, objętych ochroną uzupełniającą lub posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy;
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą osobom, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 • realizacja projektów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wynikających z programów dofinansowanych ze środków unijnych;
 • udzielanie krótkotrwałej pomocy osobom z Powiatu znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności;
 • prowadzenie całodobowego telefonu interwencyjnego.

Stanowisko ds. Pomocy Społecznej – Maria Wyjaśniał

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Maria Wyjaśniał

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-5:30

7:30-15:30

7:30-15:30

Do zadań realizowanych na Samodzielnym Stanowisku ds. Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowanie się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 • przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Kadry – mgr Izabela Nowak

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Izabela Nowak

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00