Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

K - Zadania

 


k.png

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych Powiatowi w drodze porozumień oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań Powiatu;
  2. przeprowadzanie w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych Powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
  3. przeprowadzanie w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
  4. sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych Starosty, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
  5. opracowywanie projektów rocznych planów kontroli;
  6. sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
  7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w Starostwie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
  8. monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
  9. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Starostwie;
  10. prowadzenie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.