Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

ABR - Zadania Wydziału

 


abr.png

Wydział Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Powiatu,
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl
e-mail: budownictwo@powiatbrzeski.pl

Sprawy budownictwa: tel. 14 663 13 52, 14 663 16 57,
14 663 19 59

Sprawy rozwoju Powiatu: tel. 14 663 11 36, 14 663 17 68,
14 663 31 11, 14 628 49 67Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, określonych dla Starosty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.1)) w tym między innymi:
  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie ustalonym tą ustawą,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych tą ustawą,
  3. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w tym:
  1. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
  2. przygotowywanie odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu Powiatu, a także projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanych przez burmistrzów lub wójtów gmin Powiatu;
 3. przygotowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716);
 4. prowadzenie statystyki ruchu budowlanego na terenie Powiatu;
 5. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań określonych dla samodzielnych lokali, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568);
 6. prowadzenie spraw dotyczących rozwoju oraz promocji Powiatu;
 7. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań Powiatu;
 8. opracowywanie projektów wieloletnich planów i programów inwestycyjnych Powiatu;
 9. prowadzenie i koordynowanie realizacji inwestycji powiatowych;
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 11. prowadzenie spraw z zakresu kultury, turystyki i sportu;
 12. prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań określonych w:
  1. ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695),
  2. ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695),
  3. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 oraz z 2020 r. poz. 284),
  4. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520i 2088 oraz z 2020 r. poz. 568).”.