Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Udostępnianie informacji

 


Problematykę dostępu do dokumentów reguluje Rozdział VIII Statutu Powiatu Brzeskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr XV/124/04 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku, w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Brzeskiego.

Rozdział VIII
Zasady dostępu do dokumentów organów powiatu i komisji rady powiatu oraz korzystania z nich

§ 9 6
Działalność organów powiatu jest jawna i przejawia się w szczególności w prawie dostępu obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu oraz uchwał organów powiatu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych.

§ 97

1. Dokumenty, o których mowa w § 96, udostępniane są nieodpłatnie według następujących zasad:

1) uchwały rady powiatu oraz protokoły z sesji rady powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w
g o d z i n a ch p r a c y u r z ę d u ,

2)inne dokumenty - w terminie uzgodnionym z sekretarzem powiatu.

2. Uchwały i protokoły z posiedzeń organów powiatu podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 98

1. Udostępnianie dokumentów następuje na wniosek osoby zainteresowanej, która może dokonywać przeglądu akt oraz sporządzać z nich notatki i odpisy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może również wnioskować o wydanie jej uwierzytelnionego odpisu dokumentów. Uwierzytelnienia dokonuje sekretarz powiatu.

3. Od uwierzytelnienia odpisów pobiera się opłatę skarbową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wydawanie kopii dokumentów jest odpłatne i odbywa się wg zasad i stawek określonych przez radę powiatu w drodze odrębnej uchwały.

§ 99

Udostępnianie dokumentów następuje na warunkach umożliwiających obywatelowi swobodne zapoznanie się z ich treścią, w szczególności przez udostępnienie biurka i krzesła.

§ 100

Udostępnianie dokumentów następuje przy stałej obecności pracownika, który obowiązany jest czuwać, aby udostępniane dokumenty pozostały w stanie nienaruszonym.

Problematykę opłat z tytułu wydawania kopii dokumentów reguluje przedmiotowa uchwała Rady Powiatu Brzeskiego.

Uchwała Nr VII/46/03 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia zasad i stawek opłat z tytułu wydawanie kopii dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji publicznych przez organy powiatu

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 81 ust. 4 Statutu Powiatu Brzeskiego Rada Powiatu Brzeskiego uchwala co następuje:

§ 1

Stawka opłaty za wydanie kopii dokumentu wynosi:
1. za wydanie każdej rozpoczętej strony kserokopii - 0,50 zł
2. za wydanie dyskietki - aktualna cena dyskietki
3. za wydanie płyty CD - aktualna cena płyty

§ 2

Opłata o której mowa w § 1 będzie uiszczana w kasie Starostwa Powiatowego w Brzesku - w godzinach urzędowania kasy.

§ 3

Wydanie kopii dokumentu nastąpi po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia w/w opłaty

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/222/2001 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.