Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

OR - Zadania Wydziału

 


or.png

Wydział Organizacyjny
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1. organizacyjnych, w tym m. in.:

 1. opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu pracy i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych w sprawach mieszczących się w zakresie działania wydziału,
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej oraz sekretariatu Starosty,
 3. prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych oraz zbiorów: aktów wewnętrznych, upoważnień i pełnomocnictw, skarg i wniosków, umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat;

2. pracowniczych, związanych z wykonywaniem przez Starostę czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych - z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych - oraz wobec kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a w tym między innymi:

 1. załatwianie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oraz spraw emerytalno-rentowych pracowników,
 2. nadzorowanie przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa,
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 4. nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy w tym porządku i dyscypliny pracy, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników;

3. związanych ze szkoleniami pracowniczymi;

4. związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;

5. załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady, posiedzeń jej komisji, posiedzeń Zarządu;

6. gromadzenie, przygotowywanie i uzgadnianie materiałów warunkujących prawidłowy przebieg sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu;

7. przekazywanie radnym projektów uchwał i materiałów informacyjnych;

8. protokołowanie sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń Zarządu;

9. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:

 1. uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
 2. uchwał Zarządu,
 3. wniosków i opinii komisji Rady,
 4. interpelacji i wniosków radnych,
 5. wykonywanie innych czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady i Zarządu;

10. przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji Rady i interpelacji radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;

11. przedkładanie organom nadzoru nad działalnością Powiatu uchwał podjętych przez Radę, a także przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - w terminach przewidzianych właściwymi przepisami prawa;

12. umieszczanie lub przekazywanie do umieszczenia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu uchwał oraz odpowiednich informacji dotyczących Rady lub Zarządu, a także ich bieżąca aktualizacja. 


maxresdefault-live.jpg