Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

PZO - Zadania Zespołu

 


pzo.png

Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 2b
32-800 Brzesko
e-mail: pzo@powiatbrzeski.pl


Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Zespół:

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna działania zespołu: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

I ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

 1. Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, kopie posiadanej dokumentacji medycznej np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje, badania dodatkowe itp. wraz z oryginałami do wglądu.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest dla niżej wymienionych celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, karty parkingowej, korzystania z ulg i uprawnień.

II ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

 1. Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kopie posiadanej dokumentacji medycznej np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje, badania dodatkowe itp. wraz z oryginałami do wglądu, posiadane ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzecznicze (m.in. ZUS, KRUS itp.) lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest dla niżej wymienionych celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, karty parkingowej, korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane są osobom mającym miejsce stałego pobytu według przepisów o ewidencji ludności oraz przebywającym czasowo ponad dwa miesiące na terenie powiatu brzeskiego.

Kryteria oceny niepełnosprawności zawarte są w następujących rozporządzeniach:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875)

III WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 1. Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie legitymacji, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jedna fotografia o wymiarach 35mm x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 2. Potwierdzenie dokonanej opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 15 zł. Dotyczy tylko duplikatu legitymacji.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji stanowi Dochód Skarbu Państwa realizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51, którą można wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Kraków 32 1020 2892 0000 5102 0678 2652.

Zadania należące do właściwości Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z zakresu wydawania kart parkingowych:

 • dla osób niepełnosprawnych
 • dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie karty parkingowej,
  • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób niepełnosprawnych),
  • jedna fotografia o wymiarach 35mm x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (dotyczy osób niepełnosprawnych),
  • dokumenty potwierdzające prawo użytkowania pojazdu (dotyczy placówek),
  • upoważnienie do reprezentowania placówki (dotyczy placówek),
  • dokumenty potwierdzające o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się i uprawniające do uzyskania karty parkingowej (dotyczy placówek),
  • potwierdzenie dokonanej opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
  • wniosek o wydanie karty parkingowej jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
 2. Wniosek placówki o wydanie karty parkingowej składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Opłatę za wydanie karty parkingowej stanowi Dochód Skarbu Państwa realizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51, którą można wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Kraków 32 1020 2892 0000 5102 0678 2652.

Dokumenty można składać w godzinach pracy Powiatowego Zespołu.


Formularze i wnioski do pobrania