Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

PZO - Zadania Zespołu

 


pzo.png

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 2b
32-800 Brzesko
e-mail: pzobrzesko@op.pl


Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Zespół:

- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna działania zespołu: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123 poz 776 z późn. zm.)

I ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osób poniżej 16 roku życia)
1. Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie niepełnosprawości, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, kopie posiadanej dokumentacji medycznej np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje, badania dodatkowe itp. wraz z oryginałami
2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest dla niżej wymienionych celów: zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, karty parkingowej, korzystania z ulg i uprawnień

II ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
1. Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie niepełnosprawości, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kopie posiadanej dokumentacji medycznej np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje, badania dodatkowe itp. wraz z oryginałami, posiadane ważne orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności
2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest dla niżej wymienionych celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, karty parkingowej

Kryteria oceny niepełnosprawności zawarte są w następujących rozporządzeniach:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz. 1328)

III WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie legitymacji, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nieplenosprawności, 1 zdjęcie 3,5 x 4 cm (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku działa jako I instancja i obsługuje mieszkańców powiatu brzeskiego.

Zadania należące do właściwości Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z zakresu wydawania kart parkingowych:
- dla osób niepełniosprawnych
- dla placowek zajmujących się opieką, rehablitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania sie.

1. Wymagane dolumenty:
- wniosek o wydanie karty prkingowej,
- prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób niepełnosprawnych),
- 1 aktualne zdjęcie 3,5 x 4 cm (dotyczy osób niepełnosprawnych),
- dokumenty potweirdzające prawo użytkowania pojazdu (dotyczy placówek),
- potwerdzenie dokonanej opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
- wnioskek o wydanie karty parkingowej jest podpisany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upowaznione.

Dolkumenty można składać w godzinach pracy Powiatowego Zespołu.