Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

E - Zadania Wydziału

 


e.png

Wydział Edukacji
ul. Piastowska 2B
32-800 Brzesko
e-mail: edukacja@powiatbrzeski.pl


Szczegółowy zakres działania Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku:

1. opracowanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące;

2. wykonanie czynności nadzorczych w zakresie:

  1. prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole/placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę/placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,  także dysponowania mieniem,
  2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
  3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki;

3. przeprowadzenie procedury dotyczącej zakładania i likwidacji publicznych szkół i placówek;

4. przeprowadzenie procedury związanej z połączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespół, wyłączeniem z zespołu niektórych szkół lub placówek, włączeniem do zespołu innych szkół lub placówek, a także rozwiązaniem zespołu;

5. współdziałanie z dyrektorem szkoły w zakresie ustalenia zawodów;

6. analizowanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki;

7. analizowanie potrzeb w zakresie tworzenia w szkołach/placówkach stanowisk wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych;

8. prowadzenie procedury związanej z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki po rozstrzygnięciu konkursu. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;

9. prowadzenie procedury dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub nauczycielowi (w szkole, w której nie ma wicedyrektora) na okres do dziesięciu miesięcy;

10. przeprowadzenie procedury związanej z odwołaniem dyrektora ze stanowiska;

11. wnioskowanie w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;

12. przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek;

13. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;

14. realizowanie zaleceń kuratora oświaty wynikających z czynności nadzoru pedagogicznego;

15. prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

16. przeprowadzenie działań związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnej, dokonanie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej komisji egzaminacyjnej;

17. prowadzenie rejestru wydanych przez komisję egzaminacyjną zaświadczeń o zdaniu egzaminu;

18. opracowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;

19. opracowanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

20. opracowanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

21. ustalenie właściwej stawki zaszeregowania dyrektora oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;

22. przeprowadzenie procedury związanej ze skierowaniem do odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

23. przeprowadzenie procedury dotyczącej skierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka socjoterapii;

24. dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

25. przeprowadzenie procedury związanej z wydaniem decyzji odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

26. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

27. przeprowadzenie procedury dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

28. naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inny organ;

29. prowadzenie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;

30. przeprowadzenie corocznej analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli pod kątem osiągnięcia średnich określonych w art. 30 ust. 3 ustawy KN;

31 wyliczanie jednorazowych dodatków uzupełniających w przypadku nie osiągania średniej określonej w art.30 ust.3 ustawy KN;

32. sporządzanie i przedkładanie corocznych sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego właściwym organom;

33. opracowanie projektu planu budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę;

34. weryfikowanie środków finansowych przyznawanych w ramach subwencji oświatowej;

35. weryfikowanie wniosków dyrektorów publicznych szkół/placówek w zakresie zmian w planach budżetowych;

36. prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków budżetowych w porównaniu z planem;

37. bieżące analizowanie sprawozdań finansowych szkół i placówek oraz opracowanie stosownych wniosków;

38. weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe związane z realizacją remontów i modernizacją szkół/placówek;

39. sporządzanie wniosków dotyczących zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań w szkołach i placówkach oświatowych oraz innych zadań;

40. współdziałanie z dyrektorem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii w sprawie ustalenia opłat za posiłki, a także sposób i termin ich wnoszenia;

41. przygotowanie materiałów w celu przedstawienia przez zarząd powiatu radzie powiatu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;

42. współpraca z przedstawicielami szkół wyższych, dyrektorami szkół/placówek w zakresie umożliwiania zorganizowania praktyk nauczycielskich oraz innych zadań edukacyjnych;

43. przeprowadzenie procedury dotyczącej przyznawania stypendiów Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski;

44. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub Starosty zadań z zakresu edukacji publicznej określonych w ustawach lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Brzeskiego lub Starostę Brzeskiego.