Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

E - Zadania Wydziału


e.png

Wydział Edukacji
ul. Piastowska 2B
32-800 Brzesko
e-mail: edukacja@powiatbrzeski.pl


Szczegółowy zakres działania Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku:
 
1) opracowanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące;
2) wykonanie czynności nadzorczych w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole/placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę/placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,  także dysponowania mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki;
3) przeprowadzenie procedury dotyczącej zakładania i likwidacji publicznych szkół i placówek;
4) przeprowadzenie procedury związanej z połączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespół, wyłączeniem z zespołu niektórych szkół lub placówek, włączeniem do zespołu innych szkół lub placówek, a także rozwiązaniem zespołu;
5) współdziałanie z dyrektorem szkoły w zakresie ustalenia zawodów;
6) analizowanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki;
7) analizowanie potrzeb w zakresie tworzenia w szkołach/placówkach stanowisk wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych;
8) prowadzenie procedury związanej z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki po rozstrzygnięciu konkursu. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza
to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;
9) prowadzenie procedury dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub nauczycielowi (w szkole, w której nie ma wicedyrektora) na okres do dziesięciu miesięcy;
10) przeprowadzenie procedury związanej z odwołaniem dyrektora ze stanowiska;
11) wnioskowanie w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;
12) przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek;
13) współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;
14) realizowanie zaleceń kuratora oświaty wynikających z czynności nadzoru pedagogicznego;
15) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
16) przeprowadzenie działań związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnej, dokonanie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej komisji egzaminacyjnej;
17) prowadzenie rejestru wydanych przez komisję egzaminacyjną zaświadczeń o zdaniu egzaminu;
18) opracowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;
19) opracowanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
20) opracowanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
21) ustalenie właściwej stawki zaszeregowania dyrektora oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
22) przeprowadzenie procedury związanej ze skierowaniem do odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
23) przeprowadzenie procedury dotyczącej skierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
24) dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
25) przeprowadzenie procedury związanej z wydaniem decyzji odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
26) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
27) przeprowadzenie procedury dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
28) naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inny organ;
29) prowadzenie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;
30) przeprowadzenie corocznej analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli pod kątem osiągnięcia średnich określonych w art. 30 ust. 3 ustawy KN;
31) wyliczanie jednorazowych dodatków uzupełniających w przypadku nie osiągania średniej określonej w art.30 ust.3 ustawy KN;
32) sporządzanie i przedkładanie corocznych sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego właściwym organom;
33) opracowanie projektu planu budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę;
34) weryfikowanie środków finansowych przyznawanych w ramach subwencji oświatowej;
35) weryfikowanie wniosków dyrektorów publicznych szkół/placówek w zakresie zmian w planach budżetowych;
36) prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków budżetowych w porównaniu z planem;
37) bieżące analizowanie sprawozdań finansowych szkół i placówek oraz opracowanie stosownych wniosków;
38) weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe związane z realizacją remontów
i modernizacją szkół/placówek;
39) sporządzanie wniosków dotyczących zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań w szkołach i placówkach oświatowych oraz innych zadań;
40) współdziałanie z dyrektorem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii w sprawie ustalenia opłat za posiłki, a także sposób i termin ich wnoszenia;
41) przygotowanie materiałów w celu przedstawienia przez zarząd powiatu radzie powiatu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
42) współpraca z przedstawicielami szkół wyższych, dyrektorami szkół/placówek w zakresie umożliwiania zorganizowania praktyk nauczycielskich oraz innych zadań edukacyjnych;
43) przeprowadzenie procedury dotyczącej przyznawania stypendiów Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski;
44) prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań z zakresu edukacji publicznej określonych w ustawach lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Brzeskiego lub Starostę Brzeskiego.

Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12