Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

flaga Polski godło


Lp.

Dane dotyczące zadania:

Charakterystyka:

1

Nazwa zadania:

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.

2

Rodzaj dotacji budżetowej:

Dotacja celowa

3

Wartość finansowania lub dofinansowania:

 372 194,72 zł.

(łączna wysokość dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego od momentu rozpoczęcia projektu do
m-ca wrzesień 2021 r.)

4

Całkowita wartość zadania:

7 274 638,52 zł.

5

Krótki opis zadania:

Powiat Brzeski realizuje projekt pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wojewoda Małopolski zobowiązał się zapewnić z budżetu którym dysponuje wsparcie finansowe na wkład własny podmiotów realizujących projekty geodezyjne w ramach poddziałania 2.1.4. pn. „E-usługi w informacji przestrzennej”. 
Projekt realizowany w Powiecie Brzeskim, zakłada m.in.:

1)   Dostawę baz danych polegającą na utworzeniu nowych baz danych EGiB dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski oraz Szczurowa;

2)   Weryfikację i poprawę jakości istniejących baz danych EGiB, dla jednostek: Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa;

3)   Dostawę baz danych BDOT i GESUT dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski, Szczurowa, Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa oraz BDOT dla jednostki Brzesko – Miasto;

4)   Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (w tym podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług, uruchomienie nowych e-usług oraz integrację e-usług z systemem płatność elektronicznych i Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej).

Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej, z uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Brzeskiego, osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych, poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych. Zgodnie z dokumentem pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014 – 2020” (SzOOP), przedmiotem wsparcia jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnieniu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje rozwój infrastruktury informacji przestrzennej a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGiB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500, BDOT10k) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

6

Rok zakończenia:

2022