Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

 


fundusze-rp.png

Powiat Brzeski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM), a Powiatem Brzeskim, w dniu 04.01.2017 r.Zgodnie z jej postanowieniami – całkowita wartość projektu wynosi: 7 270 948,53 zł.
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała Powiatowi Brzeskiemu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 543 853,55 zł., zawierające: współfinansowanie UE (94,44 % dofinansowania) oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (5,56 % dofinansowania).  Wkład własny Beneficjenta wynosi 727 094,98 zł.

Wojewoda Małopolski zobowiązał się zapewnić z budżetu którym dysponuje wsparcie finansowe na wkład własny podmiotów realizujących projekty geodezyjne w ramach poddziałania 2.1.4. pn. „E-usługi w informacji przestrzennej”. Projekt realizowany w Powiecie Brzeskim, zakłada m.in.:
1)   Dostawę baz danych polegającą na utworzeniu nowych baz danych EGiB dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski oraz Szczurowa;
2)   Weryfikację i poprawę jakości istniejących baz danych EGiB, dla jednostek: Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa;
3)   Dostawę baz danych BDOT i GESUT dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski, Szczurowa, Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa oraz BDOT dla jednostki Brzesko – Miasto;
4)   Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (w tym podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług, uruchomienie nowych e-usług oraz integrację e-usług z systemem płatność elektronicznych i Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej).

Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej, z uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Brzeskiego, osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych, poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych. Zgodnie z dokumentem pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014 – 2020” (SzOOP), przedmiotem wsparcia jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnieniu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje rozwój infrastruktury informacji przestrzennej a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGiB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500, BDOT10k) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Inicjowany projekt służy rozwojowi elektronicznej administracji oraz podniesieniu jakości i dostępności e-usług. Prezentowane wyżej działania wpisują się w strategię zbliżenia Klienta do Urzędu, uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu skutecznej obsługi interesantów. Zapewnione zostaną m.in. (zgodnie z dokumentem SzOOP): większa dostępność i jakość usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej a ponadto – poprawa jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Projekt będzie realizowany w latach: 2017 – 2021.