Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Rejestracja klubów sportowych

 


Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji, ul. Glowackiego 51
pokój 322, nr telefonu: 014 66 33 111,
e-mail: sport@powiatbrzeski.pl
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Paweł Ciura

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 2. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

 • listą obecności na zebraniu założycielskim;
 • uchwałą o powołaniu klubu;
 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu;
 • uchwałą o wyborze zarządu i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych;
 • uchwałą o wyborze komisji rewizyjnej.

3. Lista założycieli zawierająca:

 • imię i nazwisko;
 • datę i i miejsce urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • własnoręczne podpisy.

4. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu;
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Brzesku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.