Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Jak zlikwidować klub sportowy?

 


Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Brzeskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art.36 - 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie). Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Zebraniu Członków Klubu:

Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Następnie likwidator: 

  • pisemnie zawiadamia  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności (wzór_załącznik nr 4)
  • podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa Powiatowego w Brzesku na 3 tygodnie (wzór_załącznik nr 5)

3. W dalszej kolejności likwidator sporządza:

  • protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
  • ustala listę wierzycieli i dłużników;
  • dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137, poz.1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
  • składa wniosek do Starosty Brzeskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji (wzór_załącznik nr 6).

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.