Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

BA - Zadania Wydziału

 Wydział Bezpieczeństwa i Administracji
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: wag@powiatbrzeski.plDo zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji należą:

1)  zadania realizowane przez Referat Gospodarki Nieruchomościami:
a)  w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa,
- prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Starosty Brzeskiego,
- prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w tym ze sprzedażą, kupnem, darowizną, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem oraz obciążeniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- realizacja innych, określonych przepisami prawa zadań, dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- przygotowywanie projektów zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień w ramach działania Referatu z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- opracowywanie wniosków do projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej realizowanych przez Referat zadań w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także sprawozdań w tym zakresie,
- prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
b)   w zakresie gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości, w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego,
- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu, w tym ze sprzedażą, kupnem, darowizną, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem oraz obciążeniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Powiatu Brzeskiego,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Powiatu Brzeskiego,
- realizacja innych, określonych przepisami prawa zadań, dotyczących gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,
- przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu Brzeskiego, zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień z zakresu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,
- opracowywanie wniosków do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego w części dotyczącej realizowanych przez Referat zadań, a także sprawozdań w tym zakresie.
c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703),
d)  prowadzenie innych spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) oraz innych ustawach regulujących kwestie gospodarowania nieruchomościami.
2)  zadania realizowane na pozostałych stanowiskach w Wydziale, w szczególności:
a)  administrowanie budynkami i innymi rzeczowymi składnikami majątkowymi będącymi w posiadaniu Starostwa, w tym szczególności zapewnienie:
- odpowiedniego ich zabezpieczenia i dozoru, a także ochrony przeciwpożarowej,
- przeprowadzenia niezbędnych remontów budynków, konserwacji i napraw urządzeń, instalacji technicznych, sprzętu biurowego,
- prowadzenia ewidencji rzeczowej majątku,
- utrzymania ładu, porządku i czystości w budynkach Starostwa,
b)  ubezpieczenie mienia Powiatu Brzeskiego,
c)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
d)  opracowywanie wniosków do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego w części dotyczącej realizowanych przez wydział zadań, a także sprawozdań w tym zakresie,
e)  zaopatrywanie Starostwa w sprzęt, środki i materiały niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania,
f)  prowadzenie archiwum zakładowego,
g)  racjonalne gospodarowanie środkami transportu w Starostwie (planowanie i wykonywanie obsługi transportowej, bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdów),
h)  załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami używanymi w Starostwie i tablicami informacyjnymi,
i)  zapewnienie obsługi informatycznej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego Starostwa,
j)  zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,
k)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacji wewnętrznych w tym zakresie,
l)  obsługa gospodarcza sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz narad i spotkań,
m)  przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu Brzeskiego, zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień z zakresu działania wydziału,
n)  udostępnianie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania wydziału, sporządzanie takich informacji celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego,
o)  wykonywanie uchwał organów Powiatu Brzeskiego oraz zarządzeń i innych aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę Brzeskiego,
p)  wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi,
r) wykonywanie innych zadań zleconych do wykonania przez kierownictwo Starostwa.