Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Funduszowy kwiecień - sprawdź, na co można uzyskać dofinansowanie!

2024-04-12 08:49
Funduszowy kwiecień - sprawdź, na co można uzyskać dofinansowanie!

Rozwój infrastruktury badawczej, usługi społeczne, edukacja dorosłych, ekologiczny transport oraz odnawialne źródła energii. W tych obszarach ogłoszone będą w kwietniu nabory wniosków o unijne dofinansowanie. W puli tych konkursów jest ponad 560 mln zł.

Na kwiecień zaplanowano osiem konkursów wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Najwięcej, bo ponad 218 mln zł zarezerwowano na inwestycje dotyczące sektora nauki.

Rozwój infrastruktury badawczej

Projekty zgłaszane do tego konkursu mogą dotyczyć budowy, rozbudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych oraz instytucji szkolnictwa wyższego, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. Celem tych przedsięwzięć jest rozwój sieci placówek badawczych, której zakres działalności jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego (m.in. nauki o życiu, energia zrównoważona, chemia, technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy). Projekt służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją oraz został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego, w etapie przedkonkursowym.

Eko transport

Prawie 90 mln zł przeznaczono na wsparcie projektów dotyczących ekologicznego transportu zbiorowego. W ramach tego rodzaju inwestycji dofinansowany może być m.in. zakup nowego zero- lub niskoemisyjnego taboru autobusowego przeznaczonego do wykonywania połączeń miejskich i podmiejskich. Ponadto, budowa infrastruktury do obsługi podróżnych (np. węzły przesiadkowe, dworce, parkingi P&R), rozwiązania dotyczące organizacji ruchu (m.in. buspasy, przebudowa skrzyżowań w celu nadania priorytetu komunikacji zbiorowej), budowa i przebudowa ścieżek lub kładek pieszo-rowerowych, tworzenie systemów miejskich wypożyczalni rowerów. Pozyskane środki można będzie także przeznaczyć na rozwiązania cyfrowe – mające na celu integrację usług transportowych (np. wspólne opłaty za bilety, kompleksowa informacja pasażerska).

LOWE - nauka przez całe życie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) to prowadzona w ramach lokalnej szkoły nowoczesna forma edukacji i aktywizacji dorosłych. Jej celem jest wzmocnienie kompetencji podstawowych, rozwój umiejętności uczenia się przez całe czy pomoc w dostosowaniu się do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Na dofinansowanie projektów dotyczących LOWE przewidziano ponad 12 mln zł. W tym naborze aplikować mogą organy prowadzące szkoły zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, w których działa lub na bazie których powstaną LOWE.

Włączenie i usługi społeczne

Ponad 38 mln zł dedykowano na dofinansowanie działań mających na celu zapewnienie nieinstytucjonalnych form opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zgłaszane do tego naboru projekty mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i wsparcie istniejących placówek zapewniających dzienną opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mogą to być również przedsięwzięcia edukacyjno-doradcze adresowane do opiekunów faktycznych oraz kadr placówek wsparcia. Ponadto działania polegające na tworzeniu nowych oraz rozwoju istniejących Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Kolejne 75 mln zł to środki, które pomogą w zwiększeniu dostępu do mieszkań treningowych oraz wspomaganych.

Zielona energia

Na wsparcie rozwoju magazynów energii odnawialnej przewidziano prawie 22 mln zł. Środki te pomogą beneficjentom realizującym projekty związane z budową, rozbudową, zakupem magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła zastosowanych dla istniejącej już instalacji energii odnawialnej (OZE). Z tego typu wsparcia skorzystać będą mogły m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe.

Fundusz dla Sprawiedliwej Transformacji

Ponad 105 mln zł czeka na wnioskodawców z Małopolski Zachodniej (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki). 51 mln zł to wsparcie dla projektów dotyczących m.in. inwestycji w budowę i rozbudowę instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii, systemami zarządzania energią oraz przyłączeniem do sieci w ramach podmiotu.  O dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia ubiegać mogą się m.in. administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne, partnerstwa czy przedsiębiorstwa.

Kolejne 54 mln zł zarezerwowano na opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Mogą to być projekty dotyczące np. sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług w ramach dziennych domów pomocy czy klubów seniora. Ponadto wsparcia edukacyjno-doradczego dla opiekunów nieformalnych oraz ułatwienia im dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego czy medycznego. Możliwa będzie także budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury społecznej oraz zakup niezbędnego sprzętu jednak tylko w odniesieniu do nieinstytucjonalnych form opieki.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ NABORY:

Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Typ A: Infrastruktura badawcza sektora nauki

Beneficjent: Instytucje nauki i edukacji

Budżet naboru: 218,68 mln zł

Termin naboru: od 26.04 do 26.07.2024

Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE

Typ A: Magazyny energii

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, służby publiczne.

Budżet naboru: 21,65 mln zł

Termin naboru: od 18.04 do 31.05.2024

Działanie 3.2 Transport miejski

Typ A: Transport miejski

Beneficjent: administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej.

Budżet naboru: 87,52 mln zł

Termin naboru: od 11.04 do 06.06.2024

Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe

Typ A: mieszkalnictwo wspomagane i treningowe

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Budżet naboru: 75,79 mln zł

Termin naboru: od 25.04 do 24.06 2024

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne

Typ B: Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 12,1 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 12.06.2024

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ C: usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych,

Typ D: usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,

Typ E: usługi w zakresie interwencji kryzysowej.

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne.

Budżet naboru: 38,72 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Typ A: Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Typ B: Wsparcie opiekunów nieformalnych

Typ C: Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 54,08 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

Działanie 8.11 Transformacja energetyczna

Typ A: Rozwój wykorzystania OZE

Typ B: Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie

Beneficjent: administracja publiczna, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet naboru: 51,65 mln zł

Termin naboru: od 15.04 do 19.06.2024

TRWAJĄCE NABORY: 

Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji

Typ A: Wdrażanie innowacji

Beneficjent: przedsiębiorstwa

Budżet naboru: 44,75 mln zł

Termin naboru: od 21.02 do 06.05.2024

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typ A: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Beneficjent: MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps

Budżet naboru: 51,97 mln zł

Termin naboru: od 27.03 do 20.05.2024

Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Typ A: Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 69,3 mln zł

Termin naboru: od 27.03 do 08.05.2024

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej

Typ A: Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

Beneficjent: administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 94,42 mln zł

Termin naboru: od 28.03 do 03.06.2024

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne

Typ A: Lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 11,46 mln zł

Termin naboru: od 28.03 do 23.05.2024

Działanie 6.4 Działania na rzecz poprawy sytuacji osób na rynku pracy

Typ A: Kompleksowe wsparcie osób w celu poprawy sytuacji na rynku pracy

Beneficjent: partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, administracja publiczna.

Budżet naboru: 13,58 mln zł

Termin naboru: od 06.03 do 24.04.2024

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Typ A: Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej

Typ B: Tworzenie miejsc przedszkolnych

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 34,62 mln zł

Termin naboru: od 29.03 do 05.06.2024

Działanie 7.5 IIT Obszary uzdrowiskowe

Typ A: Wsparcie obszarów uzdrowiskowych

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 86,63 mln zł

Termin naboru: od 28.03 do 12.12.2024

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych

Typ A: Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych

Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.

Budżet naboru: 65,02 mln zł

Termin naboru: od 01.02 do 13.05.2024

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych

Typ B: Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych

Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.

Budżet naboru: 8,61 mln zł

Termin naboru: od 01.02 do 13.05.2024

Po więcej informacji na temat zakończonych, trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zapraszamy na stronę internetową: https://fundusze.malopolska.pl/nabory.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego