Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

2023-01-23 11:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Reprezentantami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą być osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 2da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Prace komisji konkursowej odbywają się zgodnie § 11 „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/336/2022 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2022 r. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza.

Spośród złożonych zgłoszeń Zarząd Powiatu Brzeskiego, wyłoni dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej uwzględniając w szczególności posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac Komisji Konkursowej. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz winien być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przez zgłaszanego kandydata. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć na dziennik podawczy (pok. 213) w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w terminie do dnia 3 lutego 2023 r., do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Starostwa).

Zaproszenie

Formularz

Klauzula informacyjna