Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Stypendia Premiera dla naszych uczniów

2022-04-05 08:18
Stypendia Premiera dla naszych uczniów

29 marca 2022 r. w pięknej sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbyła się uroczystość przekazania stypendiów Prezesa Rady Ministrów za najwyższe wyniki w nauce. Dyplomy wręczyła Małopolska Wicekurator Oświaty – Halina Cimer oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Łukasz Drewienkiewicz. Wśród laureatów byli także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku - Anna Żółtek i Jakub Milasz, Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku - Nikola Rojek i Łukasz Ligęza oraz Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych - Anna Pudełko i Natalia Kozdroń. Serdecznie gratulujemy tego sukcesu!. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

stypendium premierastypendium premierastypendium premierastypendium premierastypendium premiera


Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:

Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły. Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata do stypendium. Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł. Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.