Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

Projekt „Milowy krok”

2021-02-23 15:53
Projekt „Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (17Ki 13M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego,

limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.6 osób (4K/2M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez

zatrudnienia–15 osób (9K/6M) biernych zawodowo i 15 osób (8K/7M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 17 kobiet
 • min.8osób (5K/3M) z niepełnosprawnościami
 • min.8osób (5K/3M) powyżej 50 roku życia
 • min.4osób (2K/2M) długotrwale bezrobotnych
 • min.8osób (5K/3M) o niskich kwalifikacjach

oraz max.3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB) – wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/ nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/ kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (17K i 13M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego,

limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.6 osób (4K / 2M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez

zatrudnienia – 15 osób (9K/6M) biernych zawodowo i 15 osób (8K/7M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 17 kobiet
 • min.8osób (5K/3M) z niepełnosprawnościami
 • min.8 osób (5K/3M) powyżej 50 roku życia
 • min.4 osób (2K/2M) długotrwale bezrobotnych
 • min.8 osób (5K/3M) o niskich kwalifikacjach

oraz max.3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB) – wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/ nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/ kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 50% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min.30% UP

A także osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet –min.45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r. Wartość Projektu: 442434,35 zł. Dofinansowanie Projektu z UE: 420 312,63 zł. ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Ż NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI! Termin naboru: do II 2021r.

Kontakt:
Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27 pok.1/11, tel. 733114478
mail: biurogorlice.prorew@mail.com

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!