Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

XXVIII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

2017-12-22 09:23
XXVIII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i zapytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 30 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.
 7. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 30 listopada 2017 r.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 9. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
c) wydatków niewygasających,
d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do ich udzielania,
e) trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

     11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
     12. Zakończenie obrad.

 
Protokół ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego jest wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Brzesku, w pok. nr 316 oraz do pobrania w systemie eSesja.
 
Podstawa prawna do urlopowania:
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
 
Przewodniczący Rady
Kazimierz Brzyk

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12