Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Ogłoszenie

2012-03-20 14:28
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
 
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę, położoną w miejscowości Brzesko, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, gmina Brzesko, będącą własnością Powiatu Brzeskiego
 
Przedmiot przetargu
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Brzesko, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, gm. Brzesko, powiat brzeski, woj. małopolskie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 2144 (użytek: B – tereny mieszkaniowe) o powierzchni 0,0889 ha, zabudowana budynkiem administracyjno - biurowym, murowanym, trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej całkowitej 598,02 m2, budynkiem gospodarczym, osłoną śmietnikową oraz zadaszoną wiatą wraz z parkingiem. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00052804/4.
 
Przeznaczenie w planie
 
Działka nr 2144 według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r., znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskich.
 
Obciążenia nieruchomości
 
Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, oraz Dział IV – Hipoteki, 
KW Nr TR1B/00052804/4 – nie zawierają wpisów
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 500 000 zł
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
 
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 350 000 zł.
 
WARUNKI PRZETARGU
1. Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do dnia 29 marca 2012 r. formie pieniężnej na konto bankowe Starostwa Powiatowego 
w Brzesku, prowadzone przez PKO BP. S.A. o/Brzesko 65 1020 4984 0000 4102 0005 3546, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.
3. Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, III piętro, pokój 327.
4. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
6. W przypadku zawarcia notarialnej umowy sprzedaży wadium, zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
8. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium w myśl art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Starostwa Powiatowego w Brzesku, prowadzonego przez PKO BP S.A. o/Brzesko 82 1020 4984 0000 4702 0040 9615. Dowód potwierdzający dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
9. Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku, umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl (BIP).
10. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego. W razie nie przystąpienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
11. O terminie i miejscu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - pokój nr 206, II piętro, Starostwa Powiatowego 
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 lub tel. (14) 66 320 71.
13. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia 
w prasie codziennej ogólnokrajowej, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku, umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl (BIP).

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12