Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się


INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ O SPOSOBACH REALIZACJI PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), zwana dalej „ustawą". Ustawa przewiduje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi", mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej lub z pomocy wybranego tłumacza języka migowego albo tłumacza-przewodnika w kontaktach z organami administracji publicznej lub z innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji ww. ustawy.

Osobą przybraną w rozumieniu ustawy jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy w Starostwie Powiatowym w Brzesku winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

Świadczenia realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Starostwo zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem".

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie. W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:
1) pisemnej - przesłanie pisma za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko lub złożenie go w Starostwie Powiatowym w Brzesku, w Punkcie Informacyjnym znajdującym na parterze budynku lub w Kancelarii ogólnej, pokój nr 216 na II piętrze albo 2) z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się tj. :

  1. poprzez pocztę elektroniczną: e-mail na adres: sekretariat@powiatbrzeski.pl,
  2. poprzez fax na nr: (14) 66 323 43,
  3. poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS przy wykorzystaniu sieci GSM.

W każdej z polskich sieci GSM istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail wprost z telefonu. Wystarczy tylko wysłać wiadomość SMS o treści: *w sieci Plus GSM: (user@domena.com) treść na numer 119999 *w sieci Orange: user@domena.com treść na numer 102 *w sieci T-Mobile (Era): user@domena.com#Temat maila#treść na numer +48602969696, gdzie user@domena.com to adres e-mail odbiorcy.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Wymienione w pkt 2 środki wspierające komunikowanie się mogą być wykorzystywane przez osoby uprawnione, w kontaktach ze Starostwem, także w sprawach innych niż zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza migowego

Brzesko, dnia 29.03.2012 r.
Sekretarz Powiatu Renata Dziedzic