Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się


Informacja o zakresie działania Starostwa Powiatowego w Brzesku

czyta na głos     CZYTAJ NA GŁOS

Informacja o zakresie działania Starostwa Powiatowego w Brzesku w tekście łatwym do czytania

Starostwo Powiatowe w Brzesku realizuje określone przepisami prawa zadania między innymi z zakresu:

 1. geodezji i kartografii w tym dotyczące:
  • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na obszarze Powiatu Brzeskiego,
  • prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydawanie wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 2. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Brzeskiego i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 3. komunikacji i transportu w tym dotyczące:
  • rejestracji pojazdów,
  • wydawania praw jazdy różnych kategorii;
 4. architektury i budownictwa w tym związane z:
  • wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  • przyjmowaniem zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 5. ochrony środowiska w tym dotyczące:
  • udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
  • zatwierdzania opracowań geologicznych stanowiących załączniki do wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • wydawania kart wędkarskich,
  • rejestracji zwierząt objętych ochroną;
 6. edukacji w tym:
  • załatwia sprawy związane z prowadzeniem publicznych szkół ponadpodstawowych, także z oddziałami integracyjnymi, placówki doskonalenia nauczycieli i schroniska młodzieżowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  • prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych;
 7. polityki społecznej i zarządzania kryzysowego w tym dotyczące:
  • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • ochrony zdrowia i polityki społecznej,
  • wydawania decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
  • rzeczy znalezionych;
 8. orzekania o stopniu niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym;
 9. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 10. ochrony interesów konsumentów;
 11. skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Starostę, Zarząd Powiatu Brzeskiego i Radę Powiatu Brzeskiego;
 12. współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami;
 13. rozwoju oraz promocji Powiatu Brzeskiego;
 14. realizacji inwestycji powiatowych;
 15. kultury, turystyki i sportu;
 16. spraw organizacyjnych i spraw pracowniczych w Starostwie;
 17. obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa.

W tej informacji przedstawione zostały przede wszystkim te zadania, które są najważniejsze z punktu widzenia osób chcących załatwić w Starostwie sprawy w szczególności z zakresu administracji publicznej.


Zasady postępowania dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) lub systemu językowo-migowego (SJM) do Starostwa Powiatowego w Brzesku co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek należy składać na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj:

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza migowego

oraz w punkcie informacyjnym Urzędu.

Wniosek należy (opcje do wyboru):

 1. Złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Brzesku, którego główna siedziba mieści się przy ul. Bartosza Głowackiego 51
 2. Przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
 3. Przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, na adres: /0398dqqqoz/skrytka
 4. Przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@powiatbrzewski.pl
 5. Przesłać faksem pod nr tel. 14 663 23 43
 6. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 665 043 809 lub 14 663 31 11, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania (podczas rozmowy koniecznym jest przekazanie wszelkich danych określonych we wniosku).

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Starosty Brzeskiego, wniosek zostaje niezwłocznie przesłany do właściwego organu. O fakcie tym jednocześnie zawiadamia się wnioskodawcę.

Po przyjęciu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Brzesku zapewnia obsługę wnioskodawcy w terminie i formie przez niego wyznaczonym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.