Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

2013-02-07 08:03
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W związku z potwierdzonym przypadkiem choroby zakaźnej-wścieklizny, na terenie powiatu brzeskiego oraz wyznaczeniem obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny zwanego dalej obszarem zagrożonym w gminach , Gnojnik, Iwkowa, Brzesko w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u zwierząt należy w szczególności

Reprezentantami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą być osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)).           

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Prace komisji konkursowej odbywają się zgodnie § 10 „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012 r. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu.      

Zarząd Powiatu Brzeskiego, spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni 2 kandydatów na członków komisji konkursowej.  Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.    

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć na dziennik podawczy (pok. 213) w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w terminie do dnia 20 lutego 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty do pobrania:
1) Zaproszenie
2) Formularz zgłoszeniowy