Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Termomodenizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w BrzeskuW dniu 9 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku".

Zarząd Województwa Małopolskiego końcem marca rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM 2014 -2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca PRO WM 2014 – 2020 opublikował na stronie internetowej informację o zakończeniu oceny merytorycznej i listę wniosków, które otrzymały wynik pozytywny w ramach oceny merytorycznej. W ramach tego naboru Powiat Brzeski złożył dwa wnioski o dofinansowanie:

 1. „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku”
 2. „Termomodernizacja budynków edukacyjno - administracyjnych Powiatu Brzeskiego”

Oba wnioski zostały bardzo wysoko ocenione bo na 50 pkt. co stanowi 96,15% w ujęciu procentowym, maksymalna liczba punktów stanowiła 52. Zatem wnioski Powiatu Brzeskiego uplasowały się na 2 i 3 miejscu w subregionie tarnowskim na 23 złożone wnioski. Powiat Brzeski na przedmiotowe zadania otrzyma w  sumie dofinansowanie w kwocie 3.216.490,94 zł.

Wartość wniosku „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku” opiewa na kwotę 1.635.528,92 zł a dofinansowanie zadania ze środków unijnych (programu RPOWM) stanowi 60% tej wartości tj. 981.317,31 zł. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane  dwa budynki Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku zlokalizowane przy ul. Kościuszki 33 (tzw. Budynek główny i budynek administracyjny). Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej  modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnej klimatyzacji, modernizację instalacji CO i c.w.u. a także modernizację oświetlenia. Zostaną także zastosowane odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna – wspomagająca zasilanie budynku w energię elektryczną oraz pompa ciepła wspomagająca instalację c.w.u. Bezpośrednim efektem projektu będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji.

                 
 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image