Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Kształcenie w obszarach zawodowychPostanowieniami umowy nr IXH/95/EK/17 z dnia 14 kwietnia 2017 Powiat Brzeski jako Partner przystąpił do realizacji projektu pn.„Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w komponencie dotyczącym „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, które dotyczyć będą 7 obszarów zawodowych (budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno-mechatroniczny oraz elektryczno-elektroniczny). Każdy z obszarów będzie kontrolowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyłonione w drodze otwartego naboru i konkursu. Szkoły, uczestniczące w projekcie mogą realizować zajęcia w maksymalnie 4 obszarach tematycznych – łącznie ogólnych i zawodowych.
Kwota dofinansowania na zadania realizowane przez Powiat Brzeski wynosi 101 615.80 złotych, z czego wkład własny stanowi 10 161.58 złotych.
Program ma być realizowany w latach 2017-2021, a samo jego rozpoczęcie planuje się w październiku 2017, po wyposażeniu szkół w odpowiednią infrastrukturę dostarczoną przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach działań związanych z realizacją projektu infrastrukturalnego.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image