Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

AB - Zadania Wydziału


ab.png

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z :

1) realizacją obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, określonych dla starosty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w tym między innymi:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie ustalonym ww. ustawą,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ww. ustawą,
c) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
2) realizacją należących do właściwości powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w tym przygotowywanie odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu;
3) prowadzeniem postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.);
4) potwierdzaniem spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu i wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.);
5) prowadzeniem statystyki ruchu budowlanego na terenie powiatu.

Informacja ogólna | Pracownicy | Sprawy do załatwienia | Zadania

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12