Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

PINB - Zadania


pinb.png


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. kard. S. Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko


Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu I instancji należą:

1) zadania i kompetencje, o których mowa w art. 36a ust.4, 40 ust.2, 41 ust.4, 44 ust.1, 48 - 51, 54, 55, 57 ust.4,7 i 8 59, 59a, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust.1, 62 ust. 3, 65, 66, 67 ust. 1 i 3, 68, 69, 70 ust. 2, 71a, 74, 75 ust. 1 pkt 3 lit a, 76, 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z późniejszymi zmianami).

Wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy państwowego nadzoru budowlanego, opartej o ustrojowe zasady samorządności i decentralizacji kompetencji, pozwoliło na utworzenie na szczeblu powiatowym organu nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, organ administracji rządowej funkcjonujący w powiatowej administracji zespolonej, poza strukturą urzędu starostwa, korzysta z prawem ustanowionej samodzielności i niezależności, podlegając jedynie nadzorowi sprawowanemu według kryterium legalności. Zadania merytoryczne, określone ustawą Prawo budowlane, realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 4),
- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),
- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust 4),
- przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1),
- wydawanie postanowień, decyzji w sprawie legalizacji lub rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia lub zgłoszenia budowy (art. 48, 49b, 50a, 51),
- sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b),
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50),
- wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust. 4, 59),
- przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59g ust. 1),
- wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji w czasie ich użytkowania (art. 62 ust 3),
- prawo żądania udostępnienia, od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),
- wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego (art. 66),
- wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1),
- wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia zawaleniem (art. 68),
- wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienie o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68),
- zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
- nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71 ust 3),
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74),
- przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust 1 pkt 3 lit. a),
- obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76),
- obowiązek niezwłocznego zawiadomienie, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76),
- wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),
- zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust 1).