Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

image
W dniu 18 maja 2017 r. (czwartek)  o godz. 9:00,  w sali obrad  Starostwa Powiatowego  w Brzesku, przy ul. B. Głowackiego 51, odbędzie się XXIII Sesja  Rady  Powiatu  Brzeskiego.

Porządek obrad:
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.     Wnioski i zapytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego
i zaproszonych gości.
6.     Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z  prac  Zarządu Powiatu Brzeskiego w  okresie od 31.03.2017 r. do 17.05.2017 r.
7.     Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 30.03.2017 r.
8.     Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
9.     Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
10.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w 2016 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11.  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Powiatu Brzeskiego.
12.  Informacja  o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Brzeskim w 2016 r. oraz działaniach
     podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w celu łagodzenia jego skutków.
13.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku.
14.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
b)    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2017,
c)     przyjęcia „Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na lata 2017-2020”,
d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
e)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku za rok obrotowy 2016,
f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń,
g)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Gmin z terenu Powiatu Brzeskiego,
h)    zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Czchów,
i)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części powierzchni wspólnej lokalu A i lokalu B w budynku zlokalizowanym na nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego,
j)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku,
k)    rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku.
15.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
16.   Zakończenie obrad.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image