Serwisy tematyczne

Z - Zadania


Wydziały i inne komórki organizacyjne


 

Samodzielne Stanowisko
 - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Starostwie, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla Starosty,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), zwanej dalej „ustawą”, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Starostwie, dla których administratorem danych jest Starosta, zgodnie z przepisami ustawy i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
3) wykonywanie innych obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. b, a także innych obowiązków powierzonych przez Starostę.
 


Informacja ogólna I Zadania

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image